Simuleringsmodel

Ansvarsfraskrivelse


Den risiko simuleringsmodel, der er indeholdt på denne del af hjemmesiden (”Simuleringsmodellen”), er udarbejdet af Jeudan A/S (”Jeudan”) udelukkende som et illustrativt værktøj og til orientering. Enhver beslutning om at købe eller sælge aktier i Jeudan skal træffes uafhængigt af denne Simuleringsmodel. Simuleringsmodellen anvendes på eget ansvar, og hverken Jeudan eller dets rådgivere eller nogen anden person påtager sig nogen form for ansvar for noget tab, hvordan det end opstår, direkte eller indirekte, som følge af Simuleringsmodellen eller dens indhold. Simuleringsmodellen udgør ikke en anbefaling vedrørende Jeudans aktier.

Simuleringsmodellen er baseret på historiske regnskabsmæssige tal, der fremgår af Jeudans årsrapport for 2017, og de mekanismer, der ligger til grund for denne, skal ikke betragtes som indikationer om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder om Jeudans fremtidige omsætning og resultater. Jeudans udvikling på kort og langt sigt er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, idet den beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. De i Simuleringsmodellen angivne intervaller for ændring af risikoparametre og øvrig information er ikke udtryk for Jeudans vurdering af den mulige eller sandsynlige fremtidige udvikling eller den til Jeudans virksomhed relaterede risiko.

Simuleringsmodellen indeholder alene et meget begrænset udsnit af de risikofaktorer, som Jeudan er underlagt, og informationen i Simuleringsmodellen har ikke til formål at være udtømmende. Informationen er ikke opdateret siden datoen for afslutningen af Jeudans regnskabsår den 31. december 2017. Jeudan er ikke forpligtet til at opdatere eller sikre aktualiteten af informationen indeholdt heri. For udviklingen i og ændringer til Jeudans forretning henvises til Jeudans selskabsmeddelelser, som er tilgængelige fra Nasdaq Copenhagen og kan tilgås på Jeudans hjemmeside. Investorer opfordres til, inden anvendelse af Simuleringsmodellen, at gøre sig grundigt bekendt med de væsentlige risikofaktorer, der fremgår af Jeudans årsrapport for 2017 på side 20 til side 31. Jeudans årsrapport for 2017 er tilgængelig fra dette link. Ud over de risikofaktorer, der er angivet heri, kan Jeudan være underlagt almindeligt forekommende risici indenfor Jeudans branche.

Simuleringsmodellen udgør ikke, og indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som, et tilbud om, eller en opfordring til, at købe eller sælge værdipapirer i Jeudan eller øvrige investeringsaktiviteter i Danmark, USA eller i nogen anden jurisdiktion og må ikke offentliggøres, sendes, distribueres eller tilgås i nogen jurisdiktion udenfor Danmark.

Jeg har læst og forstået ovenstående vilkår og restriktioner og accepterer at overholde disse:

Adgang til denne del af Jeudan A/S’ hjemmeside og Simuleringsmodellen er ikke mulig uden accept af de angivne vilkår og restriktioner

BEREGN EFFEKTEN AF ÆNDRING I FIRE FORSKELLIGE RISIKOFAKTORER


Der kan ændres i nedenfor anførte risikofaktorer ved at forskyde baren til enten venstre eller højre. Der kan ændres i alle risikofaktorerne samtidigt, men ændringen af den enkelte risikofaktor er dog begrænset til det anførte interval. Tryk herefter på beregn – Nedenfor vises effekten af de valgte ændringer for Jeudans resultatopgørelse. Det er forudsat at alle ændringer i risikofaktorerne træder i kraft den 1. januar 2018 og beregningerne er alene baseret på årsregnskabet for 2017.

Gns. leje pr. m²

!
Gns. leje pr. m² for koncernens ejendomsportefølje. Kan ændres i op- og nedadgående retning.
Udgangspunkt (0) = Gns. leje pr. m² på DKK 1.213 ultimo 2016.
(Interval DKK -50 til DKK +50)

Vægtet afkast-procent

!
Vægtet afkastprocent for koncernens ejendomsportefølje. Kan ændres i op- og nedadgående retning.
Udgangspunkt (0%) = Vægtet afkastprocent på 4,7% ultimo 2016.
(Interval -1% til 1%)

Udlejnings-procent

!
Vægtet udlejningsprocent målt på årlig leje for koncernens ejendomsportefølje. Kan ændres i op- og nedadgående retning.
Udgangspunkt (0) = Vægtet udlejningsprocent på 94,3% ultimo 2016.
(Interval -10% til 3%)

10 årig swaprente

!
Den 10 årige swaprente kan ændres i op- og nedadgående retning.
Udgangspunkt (0%) = 10 årig swaprente på 0,9% ultimo 2016.
(Interval -0,5% til 3%)

Beregning foretages

Enhver beslutning om at købe eller sælge aktier i Jeudan skal træffes uafhængigt af denne Simuleringsmodel. Simuleringsmodellen anvendes på eget ansvar, og hverken Jeudan eller dets rådgivere eller nogen anden person påtager sig nogen form for ansvar for noget tab, hvordan det end opstår, direkte eller indirekte, som følge af Simuleringsmodellen eller dens indhold. Simuleringsmodellen udgør ikke en anbefaling vedrørende Jeudans aktier.
Kontakt os på: 7010 6070