Arbejdsmiljøpolitik

Formål med arbejdsmiljøpolitik

Nærværende arbejdsmiljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer i Jeudan inden for arbejdsmiljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan med over 500 ansatte et betydeligt samfundsansvar, herunder i relation til sine ansatte. Jeudan anser medarbejderne som en central ressource til virksomhedens fortsatte vækst og udvikling. Derfor er det essentielt at udvikle og fastholde et solidt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med særlig fokus på medarbejdernes trivsel, sikkerhed og sundhed. Der er således en høj grad af bevidsthed om sikkerhed og arbejdsmiljø på Jeudans arbejdspladser, såvel inden for egne rammer som ved udførelse af opgaver hos kunderne. En af grundstenene i Jeudans etik og værdisæt er ordentlighed. Dette betyder bl.a., at Jeudan i sin arbejdsmiljøpolitik stræber efter at skabe en ordentlig arbejdsplads med gensidig respekt for hinanden, ligesom det giver den enkelte medarbejder en forpligtelse til at følge værdisættet på arbejdspladsen. Vi tror på, at arbejdsglæde og trivsel er en forudsætning for, at Jeudan kan skabe værdi for såvel kunder som aktionærer. Med et godt arbejdsmiljø fremstår Jeudan derudover som en attraktiv, sikker og sund arbejdsplads. Udvikling og fastholdelse af et godt arbejdsmiljø anses som et fælles ansvar i Jeudan.

Rammer og tiltag

I Jeudan lægges vægt på at sikre et tilfredsstillende og tidssvarende arbejdsmiljø, herunder såvel det fysiske som det psykiske miljø. Vi yder en stor indsats for at sikre, at alle er tilfredse med at gå på arbejde. Vi arbejder derfor kontinuerligt med trivsel, sikkerhed og sundhed. Ambitionen er at styrke dette gennem en god balance mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv, sundhedsfremmende aktiviteter og aktivt arbejde med at forebygge ulykker på Jeudans arbejdspladser.

Feedbackkultur

I Jeudan ønsker vi at skabe en feedbackkultur baseret på tillid og respekt, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at italesætte egen trivsel, arbejdsglæde og udfordringer. Fire gange om året afholdes feedbacksamtaler mellem medarbejder og leder, som bygger på en åben dialog om medarbejderens trivsel, motivation samt personlige- og faglige udvikling. Jeudan arbejder således aktivt med at styrke trivslen og arbejdsglæden. I forskellige tværfaglige udvalg med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter drøfter vi arbejdsprocesser, regler og rammer samt udvikler tiltag, der skal styrke trivslen og samarbejdet på tværs af organisationen.

 

Faglige og sociale arrangementer

Gennem vores interne personaleforening dyrkes fællesskabet med faglige og sociale arrangementer for alle.

Fleksibilitet

I afdelinger, hvor det er muligt, tilbydes fleksible arbejdstider samt mulighed for hjemmearbejdsdage for derigennem at understøtte den enkelte medarbejders behov for balance mellem arbejds- og privatliv. Dette kommer bl.a. til udtryk via Jeudans interne politikker om ”work-life balance”, hvor medarbejderens mulighed for fleksibilitet i arbejdsugen er skitseret. Herunder har Jeudan ligeledes udarbejdet en såkaldt ”livsfasepolitik”, der åbner op for muligheden for en dialog mellem leder og medarbejderen omkring ændring af arbejdsvilkår.

Sund arbejdsplads

Jeudan ønsker at skabe rammer for en sund arbejdsplads, der motiverer medarbejderne til at tage ansvar for egen sundhed og trivsel. Dette gøres gennem en række sundhedsfremmende tiltag med fokus på sund kost, mulighed for motion i arbejdstiden, sundhedstjek og stressbekæmpelse, der bidrager til et sundt, trygt og godt arbejdsliv.

Målinger og vurderinger

For at sikre udvikling og fastholdelse af et godt arbejdsmiljø måles og vurderes trivslen i hver enkelt afdeling. Derudover foretages den lovpligtige arbejdsplads vurdering hvert 3. år. Resultatet her giver arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen og HR et samlet indtryk af arbejdsmiljøet og bruges i Jeudans videre arbejde med at styrke et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt for at skabe gode rammer for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af ulykker på Jeudans arbejdspladser. Jeudan følger løbende udviklingen i trivselsmålingerne. Derudover er HR ansvarlig for at sikre, at der afholdes feedbacksamtaler med medarbejderen, som skaber en ramme for en åben trivselsdialog. Hertil er der et tæt samarbejde mellem ledere, HR og arbejdsmiljørepræsentanter for at sikre fastholdelse af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Lovregler og standarder

Jeudan tilstræber at overholde de til enhver tid gældende regler for arbejdsmiljø.

Klima-, energi- og miljøpolitik

Klima-, energi- og miljøpolitik

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar

De fire løfter

De fire løfter
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch