Indkøbspolitik i Jeudan

Formål
Nærværende indkøbspolitik har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans overordnede politikker ved indkøb af varer og tjenesteydelser hos tredjemand.

Baggrund og politik
Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder er Jeudan opmærksom på, at der påhviler Jeudan et betydeligt samfundsansvar, herunder i relation til Jeudans tilgang til indkøb af varer, serviceydelser og andre ydelser hos leverandører og andre aktører.

Det er en væsentlig del af Jeudans politik, at indkøb af varer, serviceydelser eller andre ydelser lever op til Jeudans og kundernes forventninger, herunder i relation til pris, kvalitet, tid, effektivitet, serviceniveau, leveringskrav mv.

Således har Jeudan et ønske om at etablere gode, dynamiske og længerevarende relationer til sine leverandører og andre medkontrahenter i relation til indkøb af varer, serviceydelser og andre ydelser. Dette er medvirkende til, at Jeudan via fordelagtige leverandøraftaler sikrer retmæssig kvalitet og pris til gavn for vores kunder. Endvidere medvirker det til et større økonomisk råderum for Jeudan til brug for Jeudans centrale aktiviteter, herunder til brug for kundernes behov.

Jeudan vil endvidere som led i Jeudans indkøbspolitik udvise et samfundsansvar ud fra etiske, miljømæssige og sociale hensyn. Der henvises til Jeudans øvrige politikker på de specifikke områder.

Jeudan har således en forventning om, at leverandører og andre medkontrahenter tillige inddrager fornødne etiske, miljømæssige og sociale hensyn. Med henblik på at fremskynde disse hensyn stiller Jeudan i fornødent omfang krav til, at leverandører og andre aktører vedtager et adfærdskodeks, som vedrører løn- og arbejdsforhold, sundhed, sikkerhed, diskrimination, børnearbejde, bestikkelse og arbejdsmiljø. 

Rammer og retningslinjer
Jeudan har til mål at efterleve følgende rammer og retningslinjer med henblik på at opfylde Jeudans indkøbspolitik:

Indkøbsparameter
Jeudan ønsker – ud fra en kommerciel helhedsvurdering - at opnå den mest optimale kvalitet og pris.

Endvidere er det Jeudans mål at sikre sig et optimalt og tilstrækkeligt niveau af effektivitet, service og leveringstider samt fordelagtige leveringsbetingelser fra sine leverandører

Jeudan tilstræber altid at foretage en helhedsvurdering af samtlige af ovenstående parametre i beslutningsprocessen ved valg af leverandør.

Leverandører og relationer
Jeudan vil – i videst mulig udstrækning – opretholde et leverandørnetværk, der kan sikre, at Jeudan har adgang til de varer og ydelser, Jeudan søger afdækket eksternt med henblik på at leve op til kundernes forventninger og opfylde deres behov.

Herved er det Jeudans ambition at opretholde en professionel relation – såvel kortsigtet som langsigtet – til vores leverandører.

Konkurrence
Jeudan ønsker i videst muligt omfang at konkurrenceudsætte Jeudans indkøb med henblik på at sikre et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag for valg af leverandør til den specifikke opgave.

Rammeaftaler og aftalevilkår
Jeudan indgår og anvender rammeaftaler på indkøbsområder, hvor dette har relevans og skaber værdi. Kontrakter indgås og anvendes ved større enkeltstående indkøb.

Jeudan udarbejder standardvilkår til brug for indgåelse af leverandøraftaler med henblik på at sikre, at nærværende indkøbspolitik i videst mulig udstrækning iagttages.

Miljø
Jeudan ønsker gennem sine indkøb at medvirke til at minimere ressourcespild og
miljøbelastning. Der henvises i øvrigt til Jeudans politik for klima, energi og miljø.

Professionalisme
Jeudan ønsker at skabe et troværdigt og professionelt samarbejdsmiljø med sine leverandører, byggende på fair konkurrence og efterlevelse af aftaler.

Organisation
Aftaler indgået med Jeudans indkøbsområde danner udgangspunktet og basis for samarbejdet.

Love og standarder
Jeudan stræber efter at overholde de til enhver tid gældende regler og standarder på området. 

arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch