Klima-, energi- og miljøpolitik

Formål
Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et særligt ansvar for at bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet.

Som led i dette samfundsansvar agter Jeudan at føre en ambitiøs og målrettet klima-, energi- og miljøpolitik, idet vi ønsker at være ambitiøse med hensyn til at reducere vores direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, når vi vedligeholder og indretter vores bygninger og arbejder med vores transport-, energi- og ressourceforbrug.

Jeudan ønsker at yde en betydelig indsats for, at medarbejdere, leverandører og andre aktører bærer samme ambitiøse og målrettede indstilling med sig i sin adfærd og handlinger.

Det er således Jeudans ambition at bidrage til et mere klima-, energi-, og miljøvenligt Danmark.

Rammer og ambitioner
Jeudans arbejde på klima, energi- og miljøområdet er fokuseret på handling og systematik, herunder arbejder Jeudan ud fra følgende rammer og tiltag:

Bæredygtighed
Jeudan ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund.

Vi gennemfører således ændringer og økonomisk bæredygtige investeringer, der reducerer vores og vores kunders forbrug af ressourcer og vores øvrige belastning på klima-, energi- og miljøområdet, og vi ønsker at vedligeholde de processer og systemer, som er med til at støtte op omkring disse initiativer.

Forurening og negativ påvirkning af miljøet
Vi forpligter os til at iværksætte tiltag med henblik på at beskytte miljøet mod unødvendig forurening og anden unødvendig negativ påvirkning af miljø og klima fra Jeudans virke.

Investeringer og progressiv udvikling
Vi har vedtaget opdaterede planer og målsætninger for investeringer i klima-, energi- og miljøområdet, der understøtter en progressiv udvikling af vores resultater inden for områderne.

Energiforbrug
Vi vil arbejde for, så vidt det er teknologisk muligt, at omlægge vores direkte og indirekte energiforbrug til vedvarende energikilder.

Initiativer for medarbejdere
Vi tilrettelægger væsentlige initiativer således, at Jeudans medarbejdere også uden for arbejdstiden motiveres til klima-, energi- og miljøvenlig adfærd.

Indkøb af varer og tjenesteydelser
Vi inddrager miljø-, energi- og klimaaspekter i indkøb af varer og tjenesteydelser.
Se hertil vores indkøbspolitik på Jeudans hjemmeside

Gennemsigtighed
Vi synliggør vores arbejde med klima, energi og miljø gennem rapportering og anden kommunikation med henblik på at skabe gennemsigtighed herom.

Risici og mulighede
Vi identificerer løbende de risici og muligheder, som klima- og miljøudfordringerne medfører for os, således at vi kan udvikle vores virksomhed i en bæredygtig og klimavenlig retning.

Viden og teknologi
Vi understøtter spredning af ny miljøvenlig viden og teknologi på energi-, miljø- og klimaområdet. 

Lovregler og standarder
Jeudan tilstræber at overholde den til enhver tid gældende nationale og internationale lovgivning på klima-, energi- og miljøområdet.

Vi baserer vores arbejde på at imødekomme vores kunders og interessenters forventninger, hvorfor Jeudan anerkender en række danske og internationale aftaler og standarder, herunder FN Global Compact 10, og vi ønsker som virksomhed at gøre en forskel og bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder på klima-, energi- og miljøområdet.

 

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik

Den gode historie om København

Den gode historie om København

Hvad er Jeudans værdigrundlag?

Hvad er Jeudans værdigrundlag?
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch