Gå til hovedindhold

Jeudans persondatapolitik

radiatorskjuler i en gammel ejendom

1. INDLEDNING

Som led i Jeudan A/S’ og Jeudan Projekt & Service A/S’ (herefter ”Jeudan”, ”vi” eller ”os”) virksomhedsdrift, behandler Jeudan dine persondata.

Med henblik på at redegøre for Jeudans behandling af persondata samt skabe gennemsigtighed herom, har Jeudan udarbejdet nærværende persondatapolitik (herefter ” Persondatapolitik(ken)”).

Persondatapolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (herefter ”Persondataforordningen”) samt lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter ”Databeskyttelsesloven”) og særlovgivning i øvrigt på området (samlet benævnt ”Databeskyttelseslovgivning(en)”).

2. DATAANSVARLIG 

2.1 Dataansvarlig 

Jeudan er ansvarlig for behandlingen af dine persondata.

Jeudans kontaktoplysninger er følgende:

Jeudan A/S
Bredgade 30, 1260 København K
CVR nr. 14 24 60 45
e-mail: info@jeudan.dk

telefon: 7010 6070

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du rette henvendelse på 70 10 60 70 eller gdpr@jeudan.dk

2.2 Organisation 

Jeudan har internt organiseret en komité, der sammen varetager og har ansvar for, at Persondatapolitikken efterleves i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Databeskyttelseslovgivning.

3. BEHANDLING AF PERSONDATA 

3.1 Principper for behandling 

Jeudan behandler persondata i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler, herunder Databeskyttelseslovgivningen.

Herved tilsigtes, at Jeudan behandler persondata på lovlig og rimelig vis, ligesom behandlingen er gennemsigtig og i overensstemmelse med god databeskyttelsesskik.

Dette indebærer bl.a., at persondata indsamles af Jeudan til udtrykkeligt angivne og legitime formål, samt at disse ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål (formålsbegrænsning).

Persondata skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles (dataminimering).

Persondata skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte, hvorved Jeudan tager ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges (rigtighed).

Persondata opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dine personoplysninger i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles (opbevaringsbegrænsning).

Nedenfor opremses en række overordnede retningslinjer, som Jeudan efterlever i sine bestræbelser på at behandle persondata i overensstemmelse med god databeskyttelsesskik:

 • Persondata behandles lovligt, rimeligt og på gennemsigtig vis

 • Behandling og indhentelse af persondata ledsages af et lovligt og sagligt formål

 • Persondata er tilstrækkelige, relevante og begrænset til nødvendigheden af det formål, persondataen tilsigtes behandlet til

 • Persondata er rigtige og - om nødvendigt – ajourførte

 • Persondata opbevares ikke i længere tid end nødvendigt

 • Fornødne sikkerhedsmæssige foranstaltninger iagttages med henblik på at undgå ulovligt brug, beskadigelse og ødelæggelse mv.

 • Løbende kontrol af persondata med henblik på at sikre, at data er relevante og korrekte

 • Fornøden dokumentation tilvejebringes med henblik på at dokumentere, at persondata behandles lovligt, rimeligt og på gennemsigtig vis.

3.2 Formål og sletning 

Nedenfor redegøres for de respektive formål, som Jeudan behandler personoplysninger på baggrund af, og hvornår oplysningerne slettes:

3.2.1 Jobansøgning 

Hvis du søger et job hos Jeudan, behandler Jeudan de personoplysninger, som vi har fået tilsendt fra dig.

Endvidere behandler Jeudan oplysninger fra andre, herunder referencer, som du har samtykket til, at Jeudan må kontakte.

Du kan endvidere blive adspurgt om deltagelse i personlighedstest, som du til enhver tid kan afslå.

Herved kan Jeudan vurdere din ansøgning og dig, og i øvrigt kunne besvare og/eller kontakte dig på baggrund af din jobansøgning.

Vi vil sædvanligvis modtage og gennemgå følgende almindelige persondata i ansøgningsperioden:

 • navn

 • kontaktinformationer, herunder telefonnummer, e-mailadresse og adresse

 • CV

 • ansøgning, herunder med foto, og referencer til tidligere arbejdsgivere

 • civilstand

 • uddannelse

 • tidligere beskæftigelse

 • nuværende stilling

 • arbejdsopgaver

 • arbejdstider og andre tjenstlige forhold

 • oplysninger om løn

 • oplysning om ren straffeattest

 • kurser

 • personlighedstest.

Ovenstående personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores relation til dig og vurdere dig som kandidat, og hvor det vurderes, at Jeudans legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles. Dette bl.a. henset til, at Jeudan vurderer, at det ligeledes er i din interesse, at personoplysningerne behandles og vurderes med henblik på en potentiel ansættelse af dig hos Jeudan.

Jeudan behandler endvidere oplysninger om strafbare forhold, såfremt behandlingen er nødvendig for, at Jeudan kan varetage en berettiget interesse, og dette klart overstiger hensynet til dig. Det beror altid på en konkret vurdering, hvorvidt Jeudan har et legitimt behov for at behandle dine oplysninger om strafbare forhold. Formålet kan bl.a. være, at oplysninger om strafbare forhold er væsentligt for at vurdere din mulighed for at besidde en ansøgt stilling.

Slettepolitik

Dine personoplysninger, som vi har modtaget i forbindelse med en jobansøgning, opbevares indtil 6 måneder efter eventuelt afslag på jobansøgningen.

Endvidere opbevares jobansøgningen med henblik på at forsvare et eventuelt retskrav, såfremt de pågældende personoplysninger er af væsentlig betydning herfor.

Har du sendt en uopfordret ansøgning, slettes denne senest 6 måneder efter modtagelsen.

Hvis du har givet samtykke hertil, vil din ansøgning – opfordret eller uopfordret – blive opbevaret i længere tid i overensstemmelse med samtykket.

3.2.2 Ansatte 

Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger i vores interne persondatapolitik for medarbejdere.

Nærværende Persondatapolitik indeholder således ikke retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger for vores ansatte.

3.2.3 Kundeforhold 

Jeudan indsamler og behandler navnlig følgende almindelige personoplysninger om dig som kunde med det formål at opfylde aftalen, herunder for at give adgang til et lejemål, indgået mellem dig, eller den virksomhed som du arbejder for, og Jeudan:

 • navn,

 • kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, adresse og e-mailadresse

 • titel

 • arbejdsplads

 • firmanavn

 • firmaadresse

 • CVR-nummer

 • billedlegitimation

 • fuldmagtsforhold

 • tegningsrettigheder

 • husstand

 • oplysninger om adfærd

 • advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejemålet

 • dødsfald

 • branchekendskab

 • lejeniveau

 • fremlejeforhold

 • betalingsmisligholdelser

 • bankkontooplysninger

 • varme- og vandforbrug samt andre eventuelle forbrugsoplysninger.

Formålet hermed er, at vi kan identificere og kommunikere med dig som kunde og ligeledes for at kunne opfylde vores kontraktuelle forpligtelser. Oplysningerne om dig bruger vi således bl.a.,

 • når vi indgår en lejekontrakt med dig på et af vores erhvervslejemål, en parkeringsplads eller en bolig,

 • til udsendelse af opkrævninger, varslinger og løbende information omkring dit lejemål,

 • til håndtering af eventuelle særaftaler,

 • til at give adgang til et lejemål ved adgangsbrikker, nøgler, eller adgangskort,

 • til håndtering af eventuelle klager fra dig eller om dig (eller den virksomhed som du er ansat i) modtaget fra andre,

 • til håndtering af forbrugsregnskaber, husordenssager, fraflytningssager mv.,

 • til udførelse af vedligeholdelses-, forbedrings- og reparationsarbejder,

 • ved evt. salg af ejendom, hvor dine personoplysninger gøres tilgængelige til brug for due diligence, hvor potentielle købere, som er underlagt fortrolighed, får indsigt i lejelister og lejekontrakter,

 • når vi skal opfylde vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Denne behandling er således bl.a. nødvendig af hensyn til vores opfyldelse af kontrakten over for dig eller den virksomhed, som du er ansat i.

Ovenstående personoplysninger vil ligeledes blive indsamlet og behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores relation til dig og administrere lejemålet samt vores eventuelle ønske om at sælge en ejendom, og hvor det vurderes, at Jeudans legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles, jf. Persondataforordningens artikel 6, litra f.

Endvidere behandler Jeudan i nogle tilfælde – når du er boligkunde - dit CPR-nummer (personnummer).

Formålet hermed er at

 • kunne sikre entydig identifikation med dig ved kontraktindgåelse og fremadrettet.

Videre behandler vi i et begrænset omfang – og kun i særlige tilfælde - dine oplysninger om strafbare forhold, såfremt disse oplysninger er relevante med henblik på at fastlægge et retskrav, f.eks. ved manglende overholdelse af god skik og orden.

Endeligt behandler Jeudan i et begrænset omfang – og kun i særlige tilfælde - følsomme personoplysninger. Det kan være nødvendigt, at vi behandler oplysninger om, at du har særlige behov, herunder en funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet eller ønskværdigt, at boligen er indrettet særligt hertil, eller at der skal tages særlige hensyn ved driftsvigt i ejendommen f.eks. hvis en elevator er sat ud af drift. I visse tilfælde er vores behandling af dine personfølsomme oplysninger forudsat et samtykke fra din side (se nedenfor punkt 3.2.8 om samtykke).

Dine oplysninger opbevares og behandles via vores ejendomsadministrationssystem.

Slettepolitik

Som kunde hos Jeudan opbevares dine persondata indtil ethvert krav i anledning af lejeforholdet er forældet, hvorefter personoplysningerne anonymiseres/slettes. Dette vil typisk være 3 år efter samarbejdets ophør.

Visse persondata anonymiseres/slettes 5 år efter samarbejdets ophør af hensyn til Jeudans forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

I visse tilfælde opbevares dine persondata i længere tid med henblik på at forsvare et retskrav, såfremt de pågældende personoplysninger er af væsentlig betydning herfor.

Vi gør opmærksom på, at eventuelle personoplysninger, der måtte være relevante for en senere lejefastsættelse af lejemålet, den pågældende ejendom eller andre lejemål, ikke slettes.

3.2.4 Leverandør-/entreprenørforhold eller andre samarbejdspartnere

For opfyldelse af aftalen mellem dig som samarbejdspartner og Jeudan indsamler og behandler Jeudan følgende personoplysninger om dig med det formål at opfylde aftalen indgået mellem dig, eller den virksomhed som du arbejder for, og Jeudan:

 • navn

 • telefonnummer

 • adresse

 • e-mailadresse

 • titel

 • arbejdsplads

 • fuldmagtsforhold

 • tegningsrettigheder.

Formålet hermed er, at vi kan identificere og kommunikere med dig som leverandør og derved ligeledes for at kunne opfylde vores kontraktuelle forpligtelser.

Denne behandling er således bl.a. nødvendig af hensyn til vores opfyldelse af kontrakten over for dig eller den virksomhed, som du er ansat i.

Ovenstående personoplysninger vil ligeledes blive indsamlet og behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores relation til dig eller den virksomhed, som du er ansat i, og hvor det vurderes, at Jeudans legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Slettepolitik

Som samarbejdspartner til Jeudan opbevares dine persondata indtil ethvert krav i anledning af kontraktforholdet er forældet, hvorefter personoplysningerne anonymiseres/slettes. Dette vil typisk være 3 år efter samarbejdets ophør, men vil dog under visse omstændigheder kunne strække sig længere, f.eks. ved skjulte fejl og mangler.

Persondata omfattet af Jeudans opbevaringspligt i henhold til bogføringsloven anonymiseres/slettes 5 år efter samarbejdets ophør.

I visse tilfælde opbevares dine persondata i længere tid med henblik på at forsvare et retskrav, såfremt de pågældende personoplysninger er af væsentlig betydning herfor.

3.2.5 Markedsføring 

Når vi iværksætter markedsføringsmæssige tiltag, behandler vi i visse tilfælde dine almindelige personoplysninger.  

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i denne relation beror på en interesseafvejning, hvor vi vurderer, at vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter over for dig overstiger din interesse i, at personoplysningerne ikke behandles. Dette særligt henset til, at vores markedsføring i overvejende grad indledes efter dit eget ønske.

Det skal understreges, at Jeudan i øvrigt overholder de til enhver tid gældende regler i markedsføringsloven, herunder reglerne om direkte markedsføring. Du skal i den sammenhæng være opmærksom på, at du til enhver tid nemt og gebyrfrit kan tilbagekalde et eventuelt afgivet samtykke til direkte markedsføring eller kan frabede dig, at du fremadrettet bliver kontaktet af Jeudan.

Slettepolitik

Når Jeudan behandler personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, opbevares dine oplysninger som hovedregel, indtil du ikke længere ønsker at modtage markedsføring, tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring eller vi vurderer, at vores markedsføring ikke længere er relevant for dig.

Dit samtykke til, at vi må markedsføre produkter og ydelser over for dig anonymiseres, når din ret til at gøre indsigelse herimod er forældet i henhold til markedsføringsloven.

Nedenfor oplistes de markedsføringsmæssige tiltag, hvor vi behandler dine personoplysninger.

3.2.5.1 Søgeagent 

Med vores eller tredjemands søgeagent har du mulighed for at skrive dig op og samtykke til at modtage information om de af Jeudans opsagte og ledige lejemål og andre dertilhørende services, som passer til dine behov. For at tage højde for, at dine behov kan ændre sig undervejs i din søgen efter et nyt lejemål og gøre dig opmærksom på, at vi ikke har glemt dig, vil vi løbende opfordre dig til at opdatere dine informationer.

I søgeagenten behandler vi – efter anmodning fra dig – følgende personoplysninger:

 • navn

 • firmanavn

 • telefonnummer

 • e-mail.

Formålet hermed er, at vi kan identificere og kommunikere med dig som kunde eller potentiel kunde, og derved ligeledes for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig ved at oplyse dig om opsagte og ledige lejemål.

Oplysningerne om dig opbevares og behandles via vores CRM-system og tilhørende e-mail-marketingsystem

Oplysningerne slettes, jf. ovenfor punkt 3.2.5.

3.2.5.2 Fremvisning

Du har mulighed for at skrive dig op og samtykke til at blive kontaktet af Jeudan med henblik på at få fremvist et af vores lejemål.

Vi behandler i den sammenhæng navnlig følgende personoplysninger:

 • navn

 • firmanavn

 • telefonnummer

 • e-mail.

Formålet hermed er, at vi kan identificere og kommunikere med dig som kunde, og derved ligeledes for at kunne opfylde dit ønske og vores forpligtelse over for dig ved at fremvise et af vores lejemål.

Dine oplysninger sendes til salg@jeudan.dk og opbevares og behandles via vores CRM-system.

Oplysningerne slettes, jf. ovenfor punkt 3.2.5.

Vi følger op på din henvendelse enten via telefon eller pr. e-mail.

3.2.5.3 Annoncering 

Du har mulighed for at afgive dit samtykke til, at vi må annoncere overfor dig via andre digitale tredjepartskanaler. Har du f.eks. oplyst, at du søger en bolig, så kan vi vise dig annoncer for boliger på Facebook.

I sådanne tilfælde vil vi navnlig indhente og behandle dine personoplysninger i form af din e-mail med henblik på at kontakte dig og foretage den af dig ønskede annoncering.

Oplysningerne om dig opbevares og behandles via de sociale medier.

Personoplysningerne slettes, jf. punkt 3.2.5 ovenfor.

3.2.5.4 Tilfredshedsundersøgelse

Som kunde har du mulighed for at deltage i en tilfredshedsundersøgelse, såfremt du samtykker hertil. I sådanne tilfælde behandler vi dine personoplysninger, som måtte fremgå af din besvarelse af tilfredshedsundersøgelsen, herunder navn, e-mail og telefonnummer.

Formålet hermed og vores juridiske grundlag herfor er, at vi kan bruge din besvarelse målrettet mod vores kundehåndtering fremadrettet, herunder optimerings- og udviklingsmuligheder, ligesom vi behandler dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig for evt. uddybning af din besvarelse.

Vi anonymiserer/sletter dit navn, e-mail, telefonnummer og besvarelse efter 6 måneder, og din score opbevares til evig tid. Vi opbevarer besvarelsen med henblik på at realisere de ovenstående interesser, herunder for at sammenligne med andre og tidligere besvarelser.

3.2.6 Investorinformation 

I Jeudan har du mulighed for at skrive dig op til at modtage finansielle nyheder, anden relevant investorinformation mv.

I sådanne tilfælde behandler vi dine personoplysninger i form af navn og e-mail med henblik på at fremsende de af dig ønskede nyheder og informationer.

Dine personoplysninger opbevares, indtil du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet længere.

3.2.7 TV-overvågning 

Af sikkerhedsmæssige årsager har Jeudan installeret TV-overvågning på udvalgte Jeudan-ejendomme. Jeudan gennemgår alene optagelser af TV-overvågningen, såfremt der er en reel og begrundet mistanke om et sikkerhedsbrud på ejendommen.

Alle steder, hvor der foretages TV-overvågning, er der opsat synlig skiltning.

Optagelserne kan kun tilgås af få udvalgte medarbejdere i Jeudan og udelukkende i påkrævede situationer.

Videoerne og billederne slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre længere opbevaring er nødvendig til brug for en konkret tvist

3.2.8 Nøglebrikker/adgangskort (kontorfællesskaber)

I visse tilfælde sker adgang til et lejemål ved hjælp af nøglebrikker eller adgangskort til det pågældende lejemål. Kunden vil i de tilfælde få udleveret et nærmere bestemt antal nøglebrikker eller adgangskort tilknyttet dennes lejemålsnummer.  Jeudan behandler i den forbindelse personoplysninger om kundens ansatte, med henblik på at kunne udlevere nøgler i overensstemmelse med lejekontrakten, herunder at sikre korrekt, funktionel adgang.

Log over adgang til lejemålet kan kun tilgås af få udvalgte medarbejdere i Jeudan. Såfremt der er en reel og begrundet mistanke om et sikkerhedsbrud, vil Jeudan imidlertid efter en konkret vurdering kunne tilgå loggen. Loggen slettes automatisk senest 30 dage efter anvendelsen af nøglebrikken eller adgangskortet, med mindre længere opbevaring er nødvendig til brug for en konkret tvist.

3.2.9 Cookies 

Jeudan anvender cookies på Jeudans hjemmeside, hvilket sker i overensstemmelse med gældende regler på området, herunder bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (herefter ”Cookiebekendtgørelsen”).

Jeudan sikrer sig ved anvendelsen af cookies, at der er tilstrækkelig klarhed over de anvendte cookies.

Alle besøgende på Jeudans hjemmeside informeres om anvendelsen af og formålet med cookies. Formålet er bl.a. at hjælpe os med at huske dig, når du besøger hjemmesiden igen og til at huske, hvilke sider, og hvilke særlige indstillinger som du måske har valgt undervejs. Disse oplysninger kan vi bruge til at tilpasse det indhold, der bliver vist/ikke vist for dig. Det kunne bl.a. være for at undgå, at en pop-up ikke bliver vist to gange for dig.

Jeudan anvender alene cookies over for dig, såfremt du afgiver udtrykkeligt samtykke hertil. Som bruger på vores hjemmeside, vil du blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt du ønsker at give samtykke eller ej.

Du kan læse nærmere herom på vores hjemmeside (www.jeudan.dk) under vores cookiepolitik.

3.2.10 Særligt om samtykke 

I visse tilfælde indhenter Jeudan udtrykkeligt samtykke med henblik på at behandle dine persondata.

Dette vil navnlig være tilfældet, hvor Jeudan behandler persondata af følsom karakter, og/eller hvis der i øvrigt ikke er hjemmel i Persondataforordningen eller Databeskyttelsesloven til at behandle personoplysninger på anden vis.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Jeudan alene behandler sådanne persondata, såfremt samtykket af afgivet frivilligt, specifikt, utvetydigt, udtrykkeligt og på et informeret grundlag og behandlingen er indsamlet til et bestemt og sagligt formål.

Du skal være opmærksom på, at et samtykke hertil til enhver tid kan tilbagekaldes af dig.

Din manglende afgivelse af samtykke eller tilbagekaldelse af et allerede afgivet samtykke medfører ingen væsentlige negative konsekvenser for dig.

4. HVOR MODTAGES PERSONDATA FRA? 

Som udgangspunkt indsamler og modtager vi alene dine personoplysninger fra dig.

I andre tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra den virksomhed, som du er ansat i, som vil give os oplysninger om, hvordan vi kontakter dig.

Det kan også ske, at vi modtager personoplysninger fra andre virksomheder, som vi samarbejder med. Dette vil navnlig være i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, hvor en af Jeudans samarbejdspartnere har indhentet et samtykke fra dig til, at vi kan tage kontakt til dig.

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Som led i Jeudans virksomhedsudøvelse videregives personoplysninger i et vist omfang til tredjemand.

Det vil navnlig gøre sig gældende, når videregivelsen er ledsaget af et sagligt formål, herunder når videregivelsen er nødvendig med henblik på at opfylde en aftale med dig.

Derudover vil dine personoplysninger i en vis udstrækning kunne blive videreført til offentlige myndigheder, såfremt vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Endvidere kan der opstå tilfælde, hvor Jeudan videregiver dine oplysninger til klagenævn eller de civile domstole med henblik på at fastlægge et retskrav.

Videregivelse sker bl.a. med henblik på at overholde vores retlige forpligtelser eller med henblik på at forfølge en for Jeudan legitim interesse, hvor det vurderes, at den legitime interesse ikke overstiges af dine interesser.

5.1 Databehandlere 

Jeudan gør i et vist omfang brug af fysiske eller juridiske personer, offentlige myndigheder, institutioner eller andre organer, der behandler personoplysninger på Jeudans vegne (herefter ”databehandler(e)”).

Databehandleren behandler personoplysninger på vegne af og efter instruks fra Jeudan.

Databehandleren behandler dermed ikke personoplysninger til egne formål og er således afskåret fra at bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven for Jeudan.

Jeudans databehandlere vil typisk udgøre eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. IT-leverandører, webhotel-udbyder, cloudvirksomheder, forsyningsselskaber mv.

Jeudan sørger for, at de anvendte databehandlere giver fornødne garantier med henblik på at opretholde en passende beskyttelse af dine oplysninger.

Derudover har Jeudan implementeret fornødne kontroller over for de anvendte databehandlere med henblik på sikre, at databehandleren behandler dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen.

5.2 Underdatabehandlere 

Databehandleren er alene berettiget til at anvende underdatabehandlere, såfremt Jeudan har givet samtykke hertil.

Jeudan giver alene samtykke hertil efter en konkret vurdering af de af databehandleren udpegede underdatabehandlere.

Det er databehandlerens forpligtelse og ansvar, at underdatabehandleren overholder Databeskyttelseslovgivningen og implementerer fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre dennes overholdelse samt i øvrigt overholdelse af databehandleraftalens indhold mellem Jeudan og databehandleren.

5.3 Persondata uden for EU 

Jeudan videregiver hovedsageligt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EFA.

Dog vil Jeudan videregive personoplysninger til de af Jeudan benyttede IT Systemer, som bliver driftet i ”cloud systemer” og derved kan blive etableret uden for EU/EFA.

Der vil ligeledes være tilfælde, hvor de af Jeudan anvendte databehandlere gør brug af underdatabehandlere, der er er etableret uden for EU/EFA. I sådanne tilfælde sikrer Jeudan, at Databehandleren forpligter sig til at sikre sig, at en eventuel overførsel af personoplysninger til et tredjeland er lovlig, herunder at overførslen er baseret på en afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved indgåelse af standardkontraktbestemmelserne for overførsel af personoplysninger til databehandlere, der er etableret i lande uden for EØS, i henhold til Kommissionens beslutning af 5. februar 2010 (eller en eventuel senere beslutning, der erstatter den tidligere) mellem på den ene side Jeudan og på den anden side databehandleren og alle eventuelle underdatabehandlere.

Du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller oplysning om, hvor det er blevet gjort tilgængeligt, ved at kontakte vores ansvarlige for privatlivspolitikken.

6. INTEGRITET OG FORTROLIGHED 

Jeudan behandler altid dine personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne er beskyttede mod, at uautoriserede personer får adgang til personoplysninger, og de er beskyttede mod at gå tabt, blive beskadiget eller ødelagt.

Dette sikres via passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (se punkt 7 nedenfor).

7. SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER 

Med henblik på at sikre gennemsigtighed og overholdelse af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven har Jeudan implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder følgende:

 • Arbejdsbetinget adgang til lokationer

 • Adgang til fortrolige oplysninger er begrænset til en mindre kreds af medarbejdere

 • Betydeligt omfang af kryptering af laptops, pc-enheder, smartphones og tablets samt IT-systemer

 • Adgang til IT-systemer kræver bruger-ID og personlig adgangskode med særlige mindstekrav til adgangskode af beskyttelseshensyn

 • Udarbejdelse af informationssikkerhedspolitik og informationssikkerhedshåndbog indeholdende retningslinjer for bl.a. kryptering, adgangskontrol, netværkssikkerhed, beskyttelse af klienter, administration af fjernadgange, back-up og restore af systemer, change og incident management processer, bruger- og passwordpolitik samt logning og overvågning

 • Interne procedurer og politikker for behandling af personoplysninger, herunder procedurer i tilfælde af eventuelt databrud

 • Organisatorisk etablering af ansvarlig styre- og arbejdsgruppe for behandling af personoplysninger

 • Løbende kontrol af efterlevelse af Jeudans Persondatapolitik

 • Løbende kontrol af sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Ovenstående er implementeret ud fra en risikovurdering af enhver af Jeudans behandling af personoplysninger og med afsæt i principperne om ”databeskyttelse gennem design” og ”databeskyttelse gennem standardindstillinger” med henblik på at fastsætte et passende niveau af teknisk og organisatorisk sikkerhed omkring behandlingen.

8. DINE RETTIGHEDER

Du er som den registrerede (kunde, jobansøger, samarbejdspartner m.v.) tillagt en række rettigheder under Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Enhver henvendelse, indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke vedrørende Jeudans behandling af dine personoplysninger kan rettes til dataforordningenstyregruppe@jeudan.dk

Dine rettigheder er bl.a. følgende:

8.1 Indsigtsret 

Du har som registreret ret til at få indsigt i, om og i givet fald hvilke personoplysninger, Jeudan opbevarer og behandler om dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Jeudan har indsamlet og behandlet dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Jeudan herom.

8.2 Berigtigelse 

Såfremt dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan du rette henvendelse til Jeudan med henblik på at få disse personoplysninger rettet, slettet, fuldstændiggjort eller blokeret.

Vi orienterer andre, der lovligt har modtaget dine personoplysninger, såfremt du anmoder os herom.

8.3 Sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ønsker du, at Jeudan sletter personoplysninger, bedes du rette henvendelse til Jeudan herom. Jeudan vil slette de pågældende personoplysninger uden unødig forsinkelse, såfremt de lovfæstede betingelser for sletning er opfyldt.

8.4 Begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Såfremt du anmoder os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, og betingelser herfor i øvrigt er opfyldt, vil vi fremover alene opbevare disse oplysninger, medmindre du afgiver samtykke til anden form for behandling, eller hvis oplysninger er nødvendige med henblik på at fastlægge eller forsvare et retskrav eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.5 Dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret og overført dine personoplysninger fra Jeudan til en anden dataansvarlig.

8.6 Tilbagekaldelse af samtykke 

Som anført i nærværende Persondatapolitik har du til enhver tid ret til at tilbagekalde et eventuelt afgivet samtykke til brug for behandling af personoplysninger.

8.7 Indsigelse 

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted, herunder behandling til brug for markedsføring, og hvis indsigelsen er berettiget, sletter Jeudan de påtalte personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre Jeudan ud fra lovlige hensyn og på baggrund af en rimelighedsvurdering fortsat kan behandle disse data.

8.8 Indsigelse mod markedsføring 

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig selv behandles med henblik på markedsføring, hvis du ønsker, at dine personoplysninger ikke længere skal anvendes til dette formål.

8.9 Indsigelse mod retsvirkning baseret på elektronisk databehandling 

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod, at du undergives afgørelser, der har retsvirkninger for eller i øvrigt berører dig selv i væsentlig grad, og som alene er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, f.eks. hvis en arbejdsgiver overlader det til en computer at afgøre, om en jobansøger skal afvises.

Jeudan gør ikke brug af elektronisk databehandling.

8.10 Klage til Datatilsynet 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Jeudans behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse nærmere herom på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Senest opdateret 21. december 2023.

bil kører i jeudans parkeringshus på sankt annæ plads

Ansvarlighed

Persondatapolitik for Jeudan Parkering

Vores persondatapolitik har til formål at redegøre for Jeudan Parkerings behandling af persondata samt skabe gennemsigtighed herom.