Gå til hovedindhold

Investor

Vedtægter

Billede af lamper ved Amalienborg

Vedtægter for Jeudan A/S CVR-nr. 14246045.

I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.

§ 1

1.1 Selskabets navn er Jeudan A/S.

§ 2

2.1 Selskabets formål er køb, salg og investering i fast ejendom og værdipapirer, samt al anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

II. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

§ 3

3.1 Selskabets aktiekapital er DKK 1.108.644.500 skriver kroner enmilliardethundredeottemillionersekshundredefiretifiretusindefemhundrede 00/100, som er fuldt indbetalt.

3.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 20 eller multipla heraf.

§ 3.a

3.a.1 Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 9. april 2029 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 250.000.000, jf. dog § 3.a.3, ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved konvertering af gæld.

3.a.2 Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 9. april 2029 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 110.864.450, jf. dog § 3.a.3, ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Tegningskursen skal som minimum svare til markedskursen. Kapitalforhøjelsen kan gennemføres ved kontant betaling, ved indskud af andre værdier end kontanter eller ved konvertering af gæld.

3.a.3 Bestyrelsens bemyndigelse efter § 3.a.1 og § 3.a.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes for DKK 250.000.000.

3.a.4 De nye aktier som udstedes i henhold til denne § 3.a skal tilhøre samme aktieklasse og skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Således skal aktierne være omsætningspapirer, og de skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt tidspunkt og øvrige vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til denne bestemmelse.

§ 4

4.1 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog, der føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

4.2 Aktierne registreres i en værdipapircentral.

4.3 Overdragelse af aktierne har kun gyldighed overfor selskabet, når overdragelsen er registreret i værdipapircentralen, jf. § 4.2. Selskabet er uden ansvar for sådan noterings ægthed eller rigtighed.

III. SELSKABSMYNDIGHEDERNE

A. Generalforsamling

§ 5

5.a Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune. Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen på selskabets hjemmeside samt skriftligt via e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

5.2 Indkaldelsen skal angive dagsorden og det skal i indkaldelsen specielt angives, når der til vedtagelse på generalforsamlingen er forslag, der kræver kvalificeret stemmeflerhed.

5.3 Skal forslag til vedtægtsændringer behandles, skal det væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Ved vedtægtsændringer, der omfattes af Selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde forslagets fuldstændige ordlyd.

5.4 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden:

Indkaldelsen
Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

5.5 Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Deltagelse kan finde sted via telefon, videokonference, internet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet.

§ 6

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling beslutter det, eller når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt, når det med angivelse af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der hver for sig eller tilsammen ejer 5 procent af aktiekapitalen.

§ 7

7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten.
Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

7.2 Aktionærer kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.

§ 8

8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultat.

8.2 Over forhandlingerne føres en protokol, der har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten.

8.3 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

8.4 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. En aktionær eller dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

§ 9

9.1 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil.

9.2 Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter kræver særlig stemmeflerhed.

9.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af nærværende vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

9.4 Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen. Ret til deltagelse i generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort.

9.5 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 20 én stemme.

§ 10

10.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge herudover at kommunikere ved anvendelse af almindelig brevpost.

10.2 Elektronisk kommunikation anvendes af selskabet til indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder ved udstedelse af dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, bestyrelses- og revisorerklæringer, delårsrapporter, årsrapporter samt alle øvrige meddelelse og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne.

10.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation med selskabet kan findes på selskabets hjemmeside.

10.4 Selskabet skal anmode aktionærerne om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

B. Bestyrelse og direktion

§ 11

11.1 Bestyrelsen består af 4 til 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

11.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

11.3 Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

12.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af selskabets daglige ledelse.

C. Selskabets tegning

§ 13

13.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller bestyrelsens næstformand, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

13.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

IV. REGNSKABSAFSLUTNING, REVISION

§ 14

14.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 15

15.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

§ 16

16.1 Selskabets årsrapport opgøres og opstilles i overensstemmelse med de principper og regler, der gælder ifølge vedtægterne og loven til enhver tid.

16.2 Generalforsamlingen træffer bestemmelse om overskuddets anvendelse under iagttagelse af lovgivningens bestemmelse herom.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2024.

trappe detaljer i en jeudan ejendom i kbh k

Investor

Jeudan aktien og aktiekurs

Følg med i aktiekursen for Jeudan aktien. Jeudan aktien er noteret på Nasdaq. Jeudan A/S er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.