Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Arbejdsmiljøpolitik

Nærværende arbejdsmiljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer i Jeudan inden for arbejdsmiljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

facade på en jeudan ejendom i københavn

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan med over 600 ansatte et betydeligt samfundsansvar, herunder i relation til sine ansatte.

Jeudan anser medarbejderne som en central ressource til virksomhedens fortsat-te vækst og udvikling. Derfor er det essentielt at udvikle og fastholde et solidt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med særlig fokus på medarbejdernes trivsel, sikkerhed og sundhed. Der er således en høj grad af bevidsthed om sikkerhed og arbejdsmiljø på Jeudans arbejdspladser, såvel inden for egne rammer som ved udførelse af opgaver hos kunderne.

En af grundstenene i Jeudans etik og værdisæt er ordentlighed. Dette betyder bl.a., at Jeudan i sin arbejdsmiljøpolitik stræber efter at skabe en ordentlig arbejdsplads med gensidig respekt for hinanden, ligesom det giver den enkelte medarbejder en forpligtelse til at følge værdisættet på arbejdspladsen.

Jeudan tror på, at arbejdsglæde og trivsel er en forudsætning for, at Jeudan kan skabe værdi for såvel kunder som aktionærer. Med et godt arbejdsmiljø fremstår Jeudan derudover som en attraktiv, sikker og sund arbejdsplads.

Udvikling og fastholdelse af et godt arbejdsmiljø anses som et fælles ansvar i Jeudan.

Rammer og tiltag

I Jeudan lægges vægt på at sikre et tilfredsstillende og tidssvarende arbejdsmiljø, herunder såvel det fysiske som det psykiske miljø. Jeudan yder en stor indsats for at sikre, at alle er tilfredse med at gå på arbejde. Der arbejdes derfor kontinuerligt med trivsel, sikkerhed og sundhed. Ambitionen er at styrke dette gennem en god balance mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv, sundhedsfremmende aktiviteter og aktivt arbejde med at forebygge ulykker på Jeudans arbejdspladser.

Feedbackkultur

I Jeudan ønskes en feedbackkultur baseret på tillid og respekt, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at italesætte egen trivsel, arbejdsglæde og udfordringer.

Fire gange om året afholdes feedbacksamtaler mellem medarbejder og leder, som bygger på en åben dialog om medarbejderens trivsel, motivation samt personlige- og faglige udvikling. HR er ansvarlig for at drive processen og sikre, at samtalerne afholdes.

Faglige og sociale arrangementer

Gennem Jeudans interne personaleforening dyrkes fællesskabet med faglige og sociale arrangementer for alle.

Fleksibilitet

I afdelinger, hvor det er muligt, tilbydes fleksible arbejdstider samt mulighed for hjemmearbejdsdage for derigennem at understøtte den enkelte medarbejders behov for balance mellem arbejds- og privatliv. Dette kommer bl.a. til udtryk via Jeudans interne politikker om ”work life balance”, hvor medarbejderens mulighed for fleksibilitet i arbejdsugen er skitseret. Jeudan har ligeledes udarbejdet en såkaldt ”livsfasepolitik”, der åbner op for muligheden for en dialog mellem leder og medarbejderen omkring ændring af arbejdsvilkår.

Sund arbejdsplads

Jeudan ønsker at skabe rammer for en sund arbejdsplads, der motiverer medarbejderne til at tage ansvar for egen sundhed og trivsel. Dette gøres gennem en række sundhedsfremmende tiltag med fokus på sund kost, mulighed for motion i arbejdstiden, sundhedstjek og stressbekæmpelse, der bidrager til et sundt, trygt og godt arbejdsliv.

Målinger og vurderinger

To gange om året gennemfører Jeudan en engagementsmåling og en eNPS måling (Employee Net Promoter Score) for alle medarbejdere med efterfølgende dialogmøder. Engagementsmålingen afdækker medarbejdernes motivation, engagement og udvikling, og arbejdet med resultaterne er med til at sikre og fastholde en høj trivsel samt et godt arbejdsmiljø. eNPS målingen er en metode til at måle medarbejderes loyalitet baseret på sandsynligheden for at de vil anbefale Jeudan som arbejdsplads, og dermed også en status på trivsel, engagement og arbejdsmiljø.

Derudover foretages den lovpligtige arbejdspladsvurdering hvert 3. år. Resultatet her giver arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen og HR et samlet indtryk af arbejdsmiljøet og bruges i Jeudans videre arbejde med at styrke et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder aktivt for at skabe gode rammer for både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder forebyg-gelse af ulykker på Jeudans arbejdspladser.

Jeudan arbejder således aktivt med at styrke trivslen og arbejdsglæden. I forskellige tværfaglige udvalg med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter drøftes arbejdsprocesser, regler og rammer samt udvikling af tiltag, der skal styrke trivslen og samarbejdet på tværs af organisationen for at sikre fastholdelse af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsulykker

Jeudan arbejder aktivt for at forebygge arbejdsulykker og sikre, at såvel medarbejdere som ledelses- og medarbejderrepræsentanter konsulteres og inddrages på alle relevante niveauer.

Jeudan forebygger aktivt ulykker ved bl.a. at give instruktion og uddannelse, sørge for tekniske hjælpemidler og værnemidler, og skabe gode holdninger til sikkerhed og arbejdsmiljø. Hvis der forekommer arbejdsulykker eller nærved-ulykker følges faste procedurer med analyser, som understøtter læring og forebyggelse af nye ulykker.

Arbejdet med at forebygge arbejdsulykker er forankret i arbejdsmiljøorganisationen på tværs af organisationen.

Lovregler og standarder

Jeudan vil overholde de til enhver tid gældende regler for arbejdsmiljø.