Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Politik for samfundsansvar

Jeudans politik for samfundsansvar har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar redegør for Jeudans rolle som virksomhed og arbejdsgiver ud fra et samfundsperspektiv.

ejendomme ved marmorkirken ejet af jeudan

Baggrund og politikker

Jeudan er en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder. Jeudan udlejer kontorer, butikker og andre lokaler til virksomheder samt boliger til private familier i København og tilbyder alle typer serviceydelser, der er knyttet til erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Herved anerkender Jeudan, at Jeudans handlinger som virksomhed har væsentlig betydning for samfundet såvel nu som fremadrettet, hvorfor der påhviler Jeudan et særligt ansvar i denne relation.

Jeudans tilgang til samfundsansvar har rødder i selskabets historie og ejerskab. For Jeudan er samfundsansvar forankret i måden at drive virksomhed på.

Værdigrundlaget udstikker løfter til dem, der betyder mest for Jeudan: samfundet, kunder, medarbejdere og ejere.

Jeudans strategi sætter en samlet retning for hele virksomheden.

Samfundsansvar er derfor en integreret del af Jeudans værdigrundlag, strategi og kerneforretning og omfatter daglige handlinger og holdninger i hele organisationen.

For Jeudan er det et særligt ansvar at drive en virksomhed, der skal bidrage til langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling til gavn for kunder, ejere, medarbejdere og samfundet.

Henset til Jeudans størrelse og betydningen for samfundet påhviler ligeledes en etisk forpligtelse. Jeudan forholder sig således aktivt til at drive en etisk ansvarlig virksomhed, hvor etiske standarder er i højsædet, idet Jeudan ønsker at være en tillidsfuld og respekteret virksomhed blandt kunder, aktionærer og andre interessenter samt samfundet i øvrigt.

For at understøtte Jeudans holdning til samfundsansvar og etik har Jeudan udarbejdet en række specifikke politikker, der bidrager til at skabe gennemsigtighed omkring Jeudans måde at drive forretning på.

Politikkerne er offentliggjort på Jeudans hjemmeside.

Jeudan udarbejder interne politikker og iværksætter interne processer og uddannelser for medarbejdere med henblik på at sikre overholdelse af Jeudans politikker.

Rammer og ambitioner

Ansvarlighed
Jeudan vil bidrage til en langsigtet, stabil og ansvarlig udvikling af samfundet, hvilket harmonerer med en af Jeudans mest centrale grundværdier, nemlig ordentlighed.

Jeudan investerer ansvarligt og langsigtet i Jeudans bygninger, idet der arbejdes ud fra en grundtanke om, at virksomheder, der arbejder med ansvarlighed, er en del af løsningen frem for problemet.

Jeudan forpligter sig derfor til at bidrage positivt til samfundet ved at skabe størst mulig fælles værdi for kunder, ejere og samfundet som helhed. Jeudan forventer, at alle medarbejdere bærer denne bevidsthed med sig hver dag.

Økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn
Jeudans forretningsaktiviteter er inden for ejendoms- og servicevirksomhed. Jeudan vil, hvor relevant, indarbejde økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i forretningsaktiviteterne i tæt dialog med kunder, ejere og øvrige interessenter.

Jeudans evne til at drive en sund og robust virksomhed på et kommercielt grundlag er en fundamental del af Jeudans samfundsansvar, og Jeudan fremmer ikke brugen af offentlige tilskud til kommerciel virksomhed.

Mange af Jeudans bygninger er fredede eller bevaringsværdige, hvorfor Jeudan vil sikre, at disse bygninger, som er en del af den fælles kulturarv, bevares og fremtræder i en stand til glæde for kunder og omgivelserne.

Yderligere bidrager Jeudan til samfundet via sit ejerforhold. Bag 82,5 % af aktiekapitalen i Jeudan står William Demant Invest og Chr. Augustinus Fabrikker, som via hver deres fonde støtter velgørende formål. Det på baggrund af strategiske og langsigtede investeringer i f.eks. Jeudan. Hos William Demant Invest yder William Demant Fonden støtte til områder som forskning i audiologi (læren om hørelsen), unges uddannelse, børn og unges trivsel og kunst og kultur. Hos Chr. Augustinus Fabrikker muliggør koncernens afkast Augustinus Fondens store almennyttige arbejde, som primært ligger inden for de kulturelle, sociale og forskningsmæssige områder.

Medarbejdere
Som en ansvarlig arbejdsgiver sikrer Jeudan bl.a. ordentlige og fordelagtige arbejds- og ansættelsesvilkår samt løbende udvikling, uddannelse og opkvalificering af medarbejderne, så de til enhver tid er omstillingsparate på et stadig mere omskifteligt arbejdsmarked.

Jeudan anser sig for en professionel og ansvarlig virksomhed, hvorfor nødvendigheden af at skabe en attraktiv og sund arbejdsplads, der skaber udvikling inden for uddannelse, kompetencer, engagement og karrierefremmende muligheder, anerkendes.

Med henblik på at skabe en sund arbejdsplads, der afspejler samfundets befolkningsgrupper, tolererer Jeudan ikke forskelsbehandling eller diskrimination af medarbejdere.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af Jeudans arbejdsmiljøpolitik samt mangfoldighedspolitik.

Miljø
Jeudan er ambitiøs og målrettet med henblik på at reducere direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, når der indrettes i bygningerne og arbejdes med transport-, energi- og ressourceforbrug. Jeudan er også ambitiøs og målrettet, når Jeudan som indkøber stiller krav til klima- og miljøaftryk hos leverandørerne. Jeudan betragter det som Jeudans ansvar som virksomhed og en vigtig faktor i omkostningseffektiviteten.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af Jeudans miljøpolitik samt indkøbspolitik.

Modarbejdelse af korruption
Jeudan arbejder med og gør en betydelig indsats for at forebygge og har ingen tolerance over for enhver form for korruption, herunder interessekonflikter, bestikkelse, afpresning, bedrageri, underslæb, afpresning m.v.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af Jeudans politik om modarbejdelse af korruption.

IT-sikkerhed og persondata
I en digital verden, hvor kriminalitetsmønstre ændrer sig drastisk, arbejder Jeudan målrettet på at behandle data lovligt og sikkert med henblik på at forebygge og afværge potentielle cyberangreb.

Endvidere behandles data i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om persondata. Jeudans tilgang til brug af data fremgår af Jeudans politik for dataetik.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af Jeudans persondatapolitik.

Nationale og internationale standarder
Jeudan vil overholde den til enhver tid gældende danske og internationale lovgivning.

Jeudan baserer samtidig arbejdet på en række danske og internationale aftaler og standarder, herunder internationale standarder vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Jeudan anerkender generelle principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som omfatter respekten for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Jeudan ønsker som virksomhed at gøre en forskel og bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål.

Jeudan rapporterer en gang årligt om sit samfundsansvar.

facade på jeudan ejendom på bredgade 45 til udlejning

Ansvarlighed

Miljøpolitik

Vores miljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans handlinger, dispositioner og tiltag på miljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.

ejendomsudlejning i stræderne i københavn k

Ejendomme

Søg efter dit næste lejemål

Udfyld dine søgekriterier, og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.