Politik for modarbejdelse af korruption

Formål
Nærværende politik for modarbejdelse af korruption har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for de handlinger og dispositioner, som Jeudan foretager med henblik på at modarbejde korruption samt at skabe gennemsigtighed herom. Herunder indeholder politikken konkrete principper og betingelser for gavedispositioner i Jeudan og i relation til dennes medkontrahenter.

Baggrund og politik
Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et betydeligt samfundsansvar, herunder i relation til modarbejdelse af enhver form for korruption.

Jeudan anser korruption for uforenelig med vores værdier om ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed over for vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre aktører.

Jeudan tager afstand fra en enhver form for korruption, hvorfor Jeudan fører en nultolerancepolitik i denne relation. Denne nultolerancepolitik indebærer, at Jeudan er indstillet på at tilsidesætte samarbejder med parter, der forudsætter deltagelse i eller medvirken til korruption, herunder bestikkelse, returkommission, underslæb og bedrageri.

Jeudan er bekendt med, at

  • Jeudan forvalter betydelige værdier på aktionærernes vegne, både i enkelte sager og i Jeudans samlede aktiviteter
  • Jeudan jævnligt har samarbejdsrelationer, hvor en sags forløb og udfald har væsentlig betydning for Jeudan
  • der i ejendomsbranchen er risiko for, at korruption kan forekomme
  • Jeudan udgør en central aktør i offentlighedens øjne henset til vores markante profil i gadebilledet, i markedet og i offentligheden generelt
  • Jeudans børsnoterede aktie er efterspurgt som et aktuelt eller potentielt investeringsobjekt
  • det har afgørende betydning for Jeudan at blive opfattet som en seriøs og retskaffen virksomhed.

På denne baggrund samt Jeudans kerneværdier i øvrigt, anser Jeudan i særdeleshed sig selv for en ansvarlig og essentiel aktør med henblik på at imødegå korruption. Dette også for at sikre, at Jeudan betragtes som en professionel og retskaffen virksomhed.

Rammer og retningslinjer
Som anført i nærværende politik fører Jeudan en nultolerancepolitik, der indebærer, at Jeudan tager afstand fra enhver form for korruption. Vi har således et ønske om at modvirke korruption, herunder bestikkelse, returkommission, underslæb, smørelse og bedrageri samt i videst muligt omfang at sikre, at Jeudan ikke bliver involveret i sådanne forhold.

Habilitet
Jeudan udfører sine aktiviteter professionelt og uafhængigt af ikke-saglige interesser og vil tilsvarende medvirke til, at samarbejdspartnere og andre medkontrahenter samt medarbejdere kan bevare samme professionalisme og uafhængighed.

Med henblik på at fastholde vores uafhængighed over for andre parter, træffes alle beslutninger i Jeudan på et sagligt forretningsmæssigt grundlag uden hensyntagen til usaglige interesser.

Opstår der risiko for inhabilitet/interessekonflikter, vil Jeudan foretage en nøgtern risikovurdering med henblik på at vurdere, om Jeudans uafhængighed kompromitteres.

Offentlige myndigheder
Jeudan udviser særlig agtpågivenhed og bevågenhed ved ydelser og betalinger til offentlige myndigheder, herunder embedsmænd og politikere. Dette er bl.a. et udtryk for, at Jeudan anerkender de af lovgiver vedtagne skærpede lovkrav på området. Forsøg på eller mistanke om bestikkelse eller lignende indberettes straks til direktionen i Jeudan, som håndterer den anmeldte mistanke.

Gaver
Overordnet tilbyder eller modtager Jeudan ikke gaver, der har til formål at skaffe eller fastholde forretninger eller andre uberettigede fordele eller gaver i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Modydelser skal som udgangspunkt defineres i samme kontrakt som den ydelse, de vedrører eller besluttes i sammenhæng hermed. Ydelser skal være relevante i forhold til de konkrete sager og samarbejdsrelationer, som de vedrører. Der må dermed ikke i en konkret sammenhæng modtages eller afgives ydelser, som kan vedrøre en anden sammenhæng.

Der skal være klar adskillelse mellem Jeudans og de enkelte medarbejderes økonomi og interesser.

Nedenfor redegøres for en række specifikke rammer og retningslinjer for gavedis-positioner i Jeudan.

Gaver uden for kontraktforhold
Jeudan modtager eller tilbyder som udgangspunkt ikke gaver, som ligger uden for kontraktforhold.

Dette udgangspunkt afviges alene i særlige tilfælde, og forudsætter konkret stillingtagen og godkendelse på direktørniveau.

Gaver fra kunder og leverandører i kontraktforhold
Jeudan accepterer og modtager som udgangspunkt ikke gaver fra kunder og leverandører. Tilsvarende accepterer og modtager Jeudan, herunder Jeudans medarbejdere, ikke gaver fra kunder og leverandører via link, gaveshop eller andre kanaler.

Dette udgangspunkt fraviges alene i særlige tilfælde, herunder hvis Jeudan modtager en gave fra en kunde eller en leverandør som tak for et godt samarbejde. I sådanne særlige tilfælde accepterer og modtager Jeudan imidlertid alene gaver på en værdi svarende til DKK 500 eller under.

Modtager en medarbejder gaver fra leverandører og kunder i forbindelse med medarbejderens jubilæum eller fødselsdag, modtages gaverne så længe de er indenfor et rimeligt niveau, dvs. at gavens størrelse og værdi står i rimeligt forhold til jubilæets eller fødselsdagens karakter.

Gaver til kunder og leverandører
Jeudan tilbyder som udgangspunkt ikke gaver til kunder og leverandører.

Dette udgangspunkt fraviges alene i særlige tilfælde, herunder i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage og andre særlige anledninger som eksempelvis en større kontraktindgåelse, rejsegilde, grundstensnedlæggelse, indflytning eller lignende.

Hvis Jeudan tilbyder en gave skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være tale om en let konstaterbar objektivt foreliggende lejlighed, som sædvanligvis giver anledning til modtagelse af gaver eller overvejelse herom.
  • Gaven skal have en passende værdi sammenholdt med principperne for lejlighedsgaver.
  • Gaven skal bestå af fysiske genstande – ikke pengebeløb.
  • Gaven skal leveres til modtagers arbejdssted – ikke privatadresse.


Hvis en medarbejder hos Jeudan ønsker at give en gave til en kunde eller leverandør, skal gaven godkendes på direktørniveau og ovenstående betingelser skal være opfyldt.

Alle betalinger af honorarer, andre ydelser samt af gaver skal dokumenteres udtrykkeligt og i overensstemmelse med gældende regler. Dokumentationen skal omfatte ydelsen eller gavens art og værdi, gavens modtager, og hvilken anledning gaven gives i forbindelse med.

Arrangementer
Grundet Jeudans betydelige kunde- og leverandørportefølje, inviteres Jeudan i visse tilfælde til diverse arrangementer fra såvel kunder som leverandører.

Jeudan deltager som hovedregel ikke i sådanne arrangementer, idet Jeudan i sin positionering ønsker, at Jeudans habilitet og troværdighed ikke må betvivles. Sker der ekstraordinært en deltagelse i et givent arrangement skal dette godkendes på direktørniveau, før deltagelse kan ske.

Velgørenhed
Jeudan deltager i samarbejde med private organisationer, der f.eks. yder en social indsats eller medvirker til oplysning om samfundsforhold.

Jeudan er særdeles opmærksom på, at alle tiltag og handlinger i velgørenhedsøjemed skal være af sædvanlig karakter og må ikke være drevet af kommercielle formål og interesser.

Endvidere foretager Jeudan altid en vurdering af velgørenhedsorganisationen og dennes værdisæt med henblik på i videst muligt omfang at sikre, at organisationen ikke kompromitterer Jeudans omdømme.

Politiske bidrag
Jeudan yder indirekte bidrag til politiske partier gennem de brancheorganisationer, som Jeudan er medlem af.

Herudover stiller Jeudan i begrænset omfang og kortvarigt lokaler vederlagsfrit til rådighed for politiske partier bl.a. i forbindelse med folketingsvalg og kommunevalg.

Ingen af Jeudans, såvel indirekte som direkte, politiske bidrag er forsøg på at opnå forretningsmæssige fordele, og beslutninger om eventuelle politiske bidrag træffes som udgangspunkt af bestyrelsen.

Whistleblower-ordning
For at efterleve høje standarder for virksomhedsledelse, principper for høj integritet og god forretningsadfærd er der i Jeudan etableret en Whistleblower-ordning, hvor medarbejdere i Jeudan har mulighed for at indberette lovovertrædelser eller mistanke herom. 

Lovregler og standarder
Jeudan har som politik at overholde nationale regler, herunder den danske straffelov, som er rettet mod korruption, bestikkelse, smørelse, bedrageri, underslæb, mv.

Endvidere anerkender Jeudan den internationale UK Bribery Act, som Jeudan ønsker at efterleve.

arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch