Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Politik for modarbejdelse af hvidvask

facade på kigkurren 6-8 i københavn s

Nærværende politik for modarbejdelse af hvidvask har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans indsats mod hvidvask. Herunder har politikken til formål at redegøre for Jeudans overordnede mål for forebyggelse af hvidvask samt Jeudans forpligtelser i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter ”hvidvaskloven”).

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder har Jeudan et betydeligt samfundsansvar, herunder et ansvar og en rolle med henblik på at modarbejde hvidvask og terrorfinansiering.

Jeudan accepterer ikke og tager afstand fra enhver form for hvidvask og terror-finansiering. Jeudan forventer tilsvarende, at Jeudans samarbejdspartnere og andre aktører har samme indstilling til hvidvask og terrorfinansiering.

Det er Jeudans overordnede mål at træffe fornødne forebyggende foranstaltninger mod hvidvask, samt at samtlige aktiviteter behandles og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne og kravene i hvidvaskloven, når denne lov stiller krav herom for Jeudan.

Rammer og retningslinjer

Jeudan er som service- og ejendomsvirksomhed som udgangspunkt ikke omfattet af hvidvaskloven, hvorfor Jeudan – i en vid udstrækning – ikke er forpligtet til at iagttage de i hvidvaskloven anførte forebyggende foranstaltninger mod hvidvask.

Jeudan anerkender, at branchen og visse af de af Jeudan foretagne aktiviteter i et vist omfang udsættes for hvidvask, hvorfor Jeudan selv agter at iværksætte forebyggende tiltag med henblik på at modarbejde hvidvask.

Principper

Selvom Jeudan i henhold til hvidvaskloven ikke er forpligtet hertil, har Jeudan fastlagt nogle principper, der skal medvirke til at sikre, at Jeudan bidrager til at modarbejde hvidvask og minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Principperne tager udgangspunkt i Jeudans forretningsmodel med henblik på at klarlægge de forretningsområder i Jeudan, der kan være eksponeret for hvidvask- og/eller terrorfinansieringsrisici.

Principperne danner grundlag for, at Jeudan kan vurdere hvilke forretningsområder, der skal prioriteres for at undgå, at Jeudan kan misbruges til hvidvask og finansiering af terrorisme, samt hvilke operationelle procedurer der skal iværksættes for de enkelte forretningsområder.

Disse principper danner ligeledes grundlag for, hvordan Jeudan tilrettelægger nærværende politik med henblik på at implementere passende foranstaltninger for at mindske risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Hovedprincipperne er:

i. At skabe en organisation, hvor der er fokus på og bevågenhed om modarbejdelse af hvidvask og terrorfinansiering

ii. I udgangspunktet at etablere aktiviteter, hvor der ikke er høj risiko for eksternes forsøg på hvidvask og/eller terrorfinansering

iii. At etablere relationer, hvor der i udgangspunktet er et nært tilhørsforhold til Danmark

iv. At vores relationer bidrager til at skabe gennemsigtighed vedrørende ledelses-, ejer- og selskabskonstruktion

v. At skabe relationer, hvor der i fællesskab tages afstand til hvidvask og terrorfinansiering.

Nedenfor redegøres nærmere for de aktiviteter og forebyggende foranstaltninger, som Jeudan har implementeret på baggrund af principperne.

Aktiviteter og forebyggende foranstaltninger

Udlejning

Jeudans udlejningsaktiviteter er uden for hvidvasklovens anvendelsesområde.

Dette drejer sig hovedsageligt om udlejning af bolig- og erhvervslejemål.

Indenfor ejendomsbranchen er hensynet rettet mod, at ulovligt tilvejebragte midler ikke investeres i fast ejendom, hvorfor der ikke er nogen selvstændige krav i hvidvaskloven vedrørende lejeforhold.

Jeudan ønsker dog primært at etablere udlejningsforhold med kunder, som har et væsentligt tilhørsforhold til Danmark. Jeudan ønsker ikke at etablere udlejningsforhold med kunder, hvor virksomhedens selskabskonstruktion er uigennemsigtig eller virksomhedens ledelsessammensætning er uklar.

Ovenstående udgør ikke en udtømmende definition.

Køb og salg af fast ejendom

I visse tilfælde køber eller sælger Jeudan ejendomme, hvilke transaktioner hovedsageligt håndteres af eksterne advokater/erhvervsejendomsmæglere, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, og således er forpligtet til at iagttage hvidvasklovens bestemmelser vedrørende forebyggende foranstaltninger.

Ved mindre køb eller salg af fast ejendom forestår Jeudan selv overdragelserne.

I disse situationer foretager Jeudan - uden at hvidvaskloven stiller krav herom for Jeudan - en konkret vurdering af, om der skal igangsættes en særlig legitimations-/identifikationsproces, hvilket eksempelvis (ud fra principperne i hvidvaskloven) kunne være:

  • Ved køb eller salg af fast ejendom til en eller flere fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, mv., indhenter Jeudan identifikationsoplysninger i form af

    • Kopi af sygesikringsbevis hos sælger/køber og

    • Kopi af pas eller kørekort hos sælger/køber

  • Ved køb eller salg af fast ejendom til en juridisk person, herunder anpartsselskaber, aktieselskaber, mv., foretager Jeudan en legitimation af de tegningsberettigede ved indhentelse af:

    • Kopi af sygesikringsbevis samt

    • Kopi af pas eller kørekort

Ovenstående iagttages alene med respekt for gældende regler om persondata.

Virtuelle kontorer

Hvidvaskloven stiller i en vis udstrækning krav til, at virksomheder iagttager en række forebyggende foranstaltninger, såfremt virksomheden udbyder tjenesteydelser til virksomheder ved at stille hjemstedsadresse eller anden kontakt-adresse og dertil knyttet tjenester til rådighed.

Jeudan udbyder ikke sådanne tjenesteydelser til virksomheder, herunder foretager Jeudan ikke udlejning af såkaldte ”virtuelle kontorer”, hvor kontoret alene anvendes til modtagelse eller videresendelse af post eller lignende.

Der kan forekomme situationer, hvor Jeudans kunder forestår udlejning af ”virtuelle kontorer” til tredjemand. I sådanne situationer vurderer Jeudan, at det alene er Jeudans kunde som i retsforholdet med tredjemand vil være omfattet af hvidvaskloven.

Leverandørforhold

For at minimere risikoen for hvidvask i leverandørforhold stiller Jeudan generelt krav om, at leverandører tilslutter sig Jeudans adfærdskodeks for leverandører, som bl.a. indeholder konkrete krav til, at leverandøren respekterer hvidvaskloven og ikke fremmer eller på anden vis støtter aktiviteter baseret på hvidvaskning af penge.

Kontantforbud

Hvidvaskloven indeholder et kontantforbud for alle virksomheder, som ikke er omfattet af lovens § 1, stk. 1.

Idet Jeudan ikke er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, er Jeudan underlagt kontantforbuddet.

Dette indebærer, at Jeudan ikke må modtage kontante betalinger på DKK 20.000 eller derover på én gang eller som indbyrdes forbundne betalinger.

Jeudan har dog fastlagt en politik om ikke at modtage kontante betalinger på DKK 10.000 eller derover på én gang eller som indbyrdes forbundne betalinger.

Whistleblower-ordning

Jeudan har etableret en Whistleblower-ordning, hvor medarbejdere i Jeudan har mulighed for at indberette lovovertrædelser eller mistanke herom, herunder mistanke om overtrædelse af regler om hvidvask.

Lovregler og standarder

Jeudan vil overholde de til enhver tid gældende strafferetlige regler om hvidvask.

Jeudan ønsker endvidere at følge relevante regler og god praksis, som er rettet mod forebyggelse af hvidvask.

facade på jeudan ejendom på bredgade 45 til udlejning

Ansvarlighed

Miljøpolitik

Vores miljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans handlinger, dispositioner og tiltag på miljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

taget på jeudans udlejningsejendom i københavn k

Ansvarlighed

Skattepolitik

Vores skattepolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer for Jeudans anvendelse af gældende skatte- og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed herom.

ejendomsudlejning i stræderne i københavn k

Ejendomme

Søg efter dit næste lejemål

Udfyld dine søgekriterier, og find dit næste lejemål. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for råd og vejledning til at finde dit næste lejemål.