Gå til hovedindhold

Om Jeudan

Skattepolitik

Jeudans skattepolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer for Jeudans anvendelse af gældende skatte- og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed herom.

Billede af loft i en af Jeudans ejendomme

Baggrund og politik

Som en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder spiller Jeudan en væsentlig rolle i det danske samfund, hvor Jeudan anerkender sin forpligtelse over for det danske samfund med hensyn til at betale lovpligtige skatter og afgifter i henhold til formålet og hensigten med den til enhver tid gældende skatte- og afgiftslovgivning bl.a. med henblik på at bidrage til en velfungerende offentlig sektor, offentlige velfærdsydelser og overførselsindkomster.

Som en ansvarlig virksomhed og som led i at udvise samfundsansvar udøver Jeudan sine skatte- og afgiftsdispositioner efter principperne om ”best practice” og ”god skik” på skatteområdet. Det bærende princip for Jeudans skattepolitik er ordentlighed.

Jeudan bidrager direkte til samfundet med betaling af selskabsskat, moms, flere former for energiafgifter, grundskyld, dækningsafgifter, stempeludgifter, registreringsafgifter m.v. Herudover bidrager Jeudan indirekte til samfundet med afledte effekter, f.eks. medarbejdernes skatte- og afgiftsbetalinger.

Størstedelen af aggressiv skatteplanlægning sker i arrangementer på tværs af landegrænser. Da Jeudan udelukkende har aktiviteter i Danmark, er alle koncernens selskaber underlagt dansk sambeskatning, ligesom alle selskaberne er momsregistrerede. Dette medfører, at Jeudan – også rent økonomisk – bidrager i et væsentligt omfang til det danske samfund.

Rammer og retningslinjer

Ansvarlighed og åbenhed
Jeudan har et mål om at føre en ansvarlig og åben skattepraksis, hvor skattemæssige dispositioner til enhver tid kan forklares og forsvares ud fra retmæssige hensyn overfor virksomhedens interessenter og offentligheden i øvrigt.

Jeudan fører i den sammenhæng en åben dialog med skattemyndighederne. Særligt komplekse og/eller skønsmæssige områder samt spørgsmål håndteres ved anvendelse af fornøden ekspertise, hvor dette vurderes relevant og eventuelt ved indhentelse af bindende svar fra myndighederne.

Skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning
Jeudan tager afstand fra skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

Jeudans skattepolitik
Jeudan tilrettelægger skattebetalingerne, så regler, praksis og den forventede hensigt med lovgivningen efterleves inden for alle gældende skatte- og afgiftsområder.

Herved tilrettelægger Jeudan ligeledes sin skattepolitik, så Jeudan – i overensstemmelse med lovgivers intention – undgår dobbeltbeskatning og sikrer fair konkurrence.

Denne balanceafvejning skal medvirke til at sikre, at Jeudan betragtes som en ansvarlig betaler af skatter og afgifter, uden at Jeudans konkurrenceevne forringes.

Samarbejde med andre parter
Samarbejdet med Jeudans leverandører bygger på gensidig tillid, herunder at disse overholder gældende skattelovgivning. Bliver Jeudan bekendt med, at Jeudans medkontrahenter ikke overholder gældende skattelovgivning, og skønnes det at have karakter af at være en bevidst handling, vil Jeudan – hvis kontraktmæssigt muligt - afbryde samarbejdet.

Jeudan har endvidere en klar forventning om, at Jeudans leverandører, under-entreprenører og andre medkontrahenter ikke foretager skatteplanlægning i strid med Jeudans egen skattepolitik. Bliver Jeudan bekendt med, at Jeudans medkontrahenters dispositioner ikke er i overensstemmelse med Jeudans egen skattepolitik – f.eks. ved aggressiv skatteplanlægning – vil Jeudan, hvis kontraktmæssigt muligt, afbryde samarbejdet.

ejendomme ved nørreport ejet af jeudan

Ansvarlighed

Politik for modarbejdelse af hvidvask

Vores politik for modarbejdelse af hvidvask har til formål at skitsere rammerne og retningslinjerne for Jeudans indsats mod hvidvask. Herunder har politikken til formål at redegøre for Jeudans overordnede mål for forebyggelse af hvidvask samt Jeudans forpligtelser i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter ”hvidvaskloven”).

håndværker på arbejde

Ansvarlighed

Arbejdsmiljøpolitik

Vores arbejdsmiljøpolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer i Jeudan inden for arbejdsmiljøområdet samt at skabe gennemsigtighed herom.

Plantevæg i Jeudan ejendom på Østerbro

Ansvarlighed

Ansvarlighed

Vi værner om en klimavenlig by. Vi værner om byens historie. Vi værner om byens udvikling. Tankerne er grønne, og vi gør en dyd ud af bæredygtig renovering.