Politik for samfundsansvar

Vores formål
Jeudans politik for samfundsansvar har til formål at skitsere de overordnede rammer og ambitioner for Jeudans samfundsansvar. Politikken redegør for Jeudans rolle som virksomhed og arbejdsgiver ud fra et samfundsperspektiv.

Baggrund og politikker
Jeudan er en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder. Vi udlejer kontorer, butikker og andre lokaler til virksomheder samt boliger til private familier i København og tilbyder alle typer serviceydelser, der er knyttet til erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Herved anerkender Jeudan, at vores handlinger som virksomhed har væsentlig betydning for samfundet såvel nu som fremadrettet, hvorfor der påhviler os et særligt ansvar i denne relation.

Jeudans tilgang til samfundsansvar har rødder i vores historie og i vores ejerskab. For os er samfundsansvar forankret i vores måde at drive virksomhed på.

Vores værdigrundlag udstikker løfter til dem, der betyder mest for os: samfundet, vores kunder, medarbejdere og ejere.

Vores strategi sætter en samlet retning for hele virksomheden.

Samfundsansvar er derfor en integreret del af vores værdigrundlag, strategi og kerneforretning og omfatter daglige handlinger og holdninger i hele organisationen.

For os er det et særligt ansvar at drive en virksomhed, der skal bidrage til langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling til gavn for vores kunder, vores ejere, vores medarbejdere og for samfundet.

Henset til Jeudans størrelse og betydningen for samfundet påhviler ligeledes en etisk forpligtelse. Jeudan forholder sig således aktivt til at drive en etisk ansvarlig virksomhed, hvor etiske standarder er i højsædet, idet vi ønsker at være en tillidsfuld og respekteret virksomhed blandt vores kunder, aktionærer og andre interessenter samt samfundet i øvrigt.

For at understøtte vores holdning til samfundsansvar og etik har Jeudan udarbejdet en række specifikke politikker, der bidrager til at skabe gennemsigtighed omkring Jeudans måde at drive forretning på.

Politikkerne er offentliggjort på vores hjemmeside.

Jeudan udarbejder interne politikker og iværksætter interne processer og uddannelser for medarbejdere med henblik på at sikre overholdelse af Jeudans politikker.

Jeudans rammer og ambitioner
Bæredygtighed
Jeudan vil bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet, hvilket harmonerer med en af Jeudans mest centrale grundværdier, nemlig ordentlighed.

Vi investerer ansvarligt og bæredygtigt i vores bygninger, idet vi arbejder ud fra en grundtanke om, at virksomheder der arbejder med bæredygtighed, er en del af løsningen frem for problemet.

Vi forpligter os derfor til at bidrage positivt til samfundet ved at skabe størst mulig fælles værdi for vores kunder, vores ejere og samfundet som helhed. Vi forventer, at alle vores medarbejdere bærer denne bevidsthed med sig hver dag.

Økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn
Jeudans forretningsaktiviteter er inden for service- og ejendomsvirksomhed. Vi vil, hvor relevant, indarbejde økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter i tæt dialog med vores kunder, vores ejere og øvrige interessenter.

Vores evne til at drive en sund og robust virksomhed på et kommercielt grundlag er en fundamental del af vores samfundsansvar, og vi fremmer ikke brugen af offentlige tilskud til kommerciel virksomhed.

Mange af vores bygninger er fredede eller bevaringsværdige, hvorfor vi vil sikre, at disse bygninger, som er en del af vores fælles kulturarv, bevares og fremtræder i en stand til glæde for vores kunder og for omgivelserne.

Medarbejdere
Som en ansvarlig arbejdsgiver sikrer vi bl.a. ordentlige og fordelagtige arbejds- og ansættelsesvilkår samt løbende udvikling, uddannelse og opkvalificering af vores medarbejdere, så de til hver en tid er omstillingsparate på et stadigt mere omskifteligt arbejdsmarked.

Vi anser os for en professionel og ansvarlig virksomhed, hvorfor vi anerkender nødvendigheden af at skabe en attraktiv og sund arbejdsplads, der skaber udvikling inden for uddannelse, kompetencer, engagement og karrierefremmende muligheder.

Med henblik på at skabe en sund arbejdsplads, der afspejler samfundets befolkningsgrupper, tolererer Jeudan ikke forskelsbehandling eller diskrimination af medarbejdere.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af vores arbejdsmiljøpolitik samt mangfoldighedspolitik.

Klima, energi og miljø
Vi er ambitiøse og målrettede med henblik på at reducere vores direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, når vi indretter vores bygninger og arbejder med vores transport-, energi- og ressourceforbrug. Vi er også ambitiøse og målrettede, når vi som indkøber stiller krav til klima- og miljøaftryk hos vores leverandører. Vi betragter det som vores ansvar som virksomhed og en vigtig faktor i vores omkostningseffektivitet.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af vores klima-, energi- og miljøpolitik samt vores indkøbspolitik.

Modarbejdelse af korruption
Vi arbejder og gør en betydelig indsats for at forebygge og har ingen tolerance over for enhver form for korruption, herunder interessekonflikter, bestikkelse, afpresning, bedrageri, underslæb m.v.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af vores politik om modarbejdelse af korruption.

IT-sikkerhed og persondata
I en digital verden hvor kriminalitetsmønstre ændrer sig drastisk, arbejder vi målrettet på at behandle data lovligt og sikkert med henblik på at forebygge og afværge potentielle cyberangreb.

Endvidere behandler vi dine data i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om persondata.

De nærmere rammer og retningslinjer herfor fremgår af vores persondatapolitik.

Nationale og internationale standarder
Jeudan tilstræber at overholde den til enhver tid gældende danske og internationale lovgivning.

Vi baserer samtidig vores arbejde på en række danske og internationale aftaler og standarder, herunder internationale standarder vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Jeudan anerkender– FN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som omfatter respekten for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Vi ønsker som virksomhed at gøre en forskel og bidrage til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål.

Jeudan rapporterer en gang årligt om sit samfundsansvar.

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik

Klima-, energi- og miljøpolitik

Klima-, energi- og miljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

De fire løfter

De fire løfter
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch