Mangfoldighedspolitik

Formål
Nærværende mangfoldighedspolitik har til formål at skitsere rammerne og principperne for Jeudans syn på og inddragelse af mangfoldigheden i Jeudans virksomhedsdrift.

Baggrund og politik
Jeudan anser mangfoldighed som en væsentlig faktor og mulighed, der kan skabe en forbedret indvirkning på Jeudans konkurrenceevne på såvel kort som lang sigt.

Gennem en mangfoldig medarbejderstab afspejler Jeudan som virksomhed i betydeligt omfang befolkningsgrupperne i det danske samfund, hvilket øger forståelsen for vores kunders behov og skaber forretningsmæssig værdi.

Mangfoldighed bidrager til nytænkning og Jeudans fortsatte udvikling, samtidig med at rummelighed og tolerance fremmes, hvilket skaber et godt arbejdsmiljø og modvirker diskrimination.

Jeudan er ligeledes af den opfattelse, at en mangfoldighedsfremmende politik ud fra et samfundsperspektiv er medvirkende til at beskæftige en række forskellige befolkningsgrupper, hvilket bidrager til at udjævne ulighed og diskrimination i samfundet.

Rammer og retningslinjer

Ligestilling og diskrimination
Jeudan respekterer og ønsker at leve op til danske og internationale standarder vedrørende menneskerettigheder samt love vedrørende ligestilling og tilbyde fair og lige vilkår i ansættelses- og arbejdsforhold, uanset køn, etnisk oprindelse, religion og andre personlige forhold. 

Jeudan tolerer ikke mobning, sexchikane, diskrimination, krænkende adfærd eller trusler, og vi ønsker at sikre, at ingen medarbejdere på noget tidspunkt udsættes for nogen form for chikane.   

Aldersfordeling
Jeudan tilstræber en personalesammensætning bestående af en kombination af unge og erfarne medarbejdere, der i fællesskab kan inspirere og bidrage til udviklingen i Jeudan. Ultimo 2018 er 40 % af medarbejderne under 35 år og mere end 50 % af de funktionæransatte har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Kønsfordeling
Jeudan stræber efter en balanceret kønsfordeling i hele organisationen. Blandt funktionærerne er kønsfordelingen ultimo 2018 fordelt således, at 51 % udgør kvinder og 49 % udgør mænd. Blandt de timelønsansatte – primært håndværkere - er fordelingen ultimo 2018 således, at 4 % udgør kvinder og 96 % udgør mænd. I ledelseslaget med direktion og funktionsdirektører er fordelingen ultimo 2018 således, at 46 % udgør kvinder og 54 % udgør mænd.

Som tallene illustrerer, er Jeudans organisation i overensstemmelse med samfundets ønsker og forventninger til kønsfordelingen i nutidens virksomheder. Jeudan er bekendt med, at der i virksomhedens organisation er en skævdeling mellem kønnene for de timelønsansatte, der hovedsageligt udgør håndværkere. Selvom denne faggruppe historisk og aktuelt i samfundet er kendetegnet ved en skævdeling mellem kønnene, håber Jeudan, at denne skævfordeling udlignes, idet Jeudan opfordrer alle ansøgere, uanset køn, til at ansøge job som timelønsansat (håndværker).

Lærlinge, elever og praktikanter
Jeudan beskæftiger et stort antal lærlinge, elever og praktikanter. Jeudan er af den opfattelse, at en sådan politik er medvirkende til at talentudvikle og forbedre unges evner og kompetencer med henblik på at dygtiggøre sig på det danske arbejdsmarked.

Unge medarbejdere
Jeudan arbejder aktivt på at styrke dialogen med sine medarbejdere, herunder særligt nye og unge medarbejdere. 

Ansættelsesparameter
Jeudan ansætter medarbejdere ud fra kompetencer og erfaring, som matcher Jeudans behov og kundekultur, og som bidrager til strategien og fællesskabet.

Herved tager Jeudan afstand fra alle former for diskrimination og usaglig forskelsbehandling.

Målsætninger
Jeudan rapporterer årligt om opfyldelse af målsætninger og organisatoriske forhold, herunder i relation til Jeudans mangfoldighedspolitik.

Lovregler og standarder
Jeudan respekterer og ønsker at leve op til nationale lovregler og internationale standarder, herunder lovregler og standarder vedrørende menneskerettigheder, ligestilling samt fair og lige vilkår i ansættelses- og arbejdsforhold, uanset køn, alder, uddannelse, etnisk oprindelse, religion og andre personlige forhold.

Herunder ønsker Jeudan – hvor det er praktisk muligt og relevant – at efterleve Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som bl.a. omfatter respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Herunder ønsker Jeudan at efterleve FN Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som bl.a. omfatter respekten for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Klima-, energi- og miljøpolitik

Klima-, energi- og miljøpolitik

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar

Den gode historie om København

Den gode historie om København
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch