Skattepolitik

Formål med Jeudans skattepolitik
Jeudans skattepolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer for Jeudans anvendelse af gældende skatte- og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed herom.

Baggrund og politik
Som en af Danmarks største danske service- og ejendomsvirksomheder spiller Jeudan en væsentlig rolle i det danske samfund, hvor Jeudan anerkender sin forpligtelse over for det danske samfund med hensyn til at betale lovpligtige skatter og afgifter bl.a. med henblik på at bidrage til en velfungerende offentlig sektor, offentlige velfærdsydelser og overførselsindkomster.

Som en ansvarlig virksomhed og som led i at udvise samfundsansvar udøver Jeudan sine skatte- og afgiftsdispositioner efter principperne om ”best practice” og ”god skik” på skatteområdet.

Det bærende princip for Jeudans skattepolitik er ordentlighed. Det indebærer, at Jeudan betaler den skat, som virksomheden er forpligtet til i henhold til den til enhver tid gældende skatte- og afgiftslovgivning.

Jeudan bidrager direkte til samfundet med betaling af selskabsskat, moms, flere former for energiafgifter, grundskyld, dækningsafgifter, stempeludgifter, registreringsafgifter m.v. Herudover bidrager Jeudan indirekte til samfundet med afledte effekter, f.eks. medarbejdernes skatte- og afgiftsbetalinger.

Da Jeudan udelukkende har aktiviteter i Danmark, er alle Jeudans selskaber underlagt dansk sambeskatning, ligesom alle selskaberne er momsregistrerede, hvilket medfører, at Jeudan – også rent økonomisk – bidrager i et væsentligt omfang til det danske samfund.

Rammer og retningslinjer
Ansvarlighed og åbenhed
Jeudan har et mål om at føre en ansvarlig og åben skattepraksis, hvor skattemæssige dispositioner til enhver tid kan forklares og forsvares ud fra retmæssige hensyn overfor virksomhedens interessenter og offentligheden i øvrigt.

Jeudan fører i den sammenhæng en åben dialog med skattemyndighederne. Særligt komplekse områder og spørgsmål håndteres ved anvendelse af fornøden ekspertise, hvor dette vurderes relevant. I tvivlstilfælde beder Jeudan om en bindende forhåndsbesked fra myndighederne.

Skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning
Jeudan tager afstand fra enhver form for skatteunddragelse. Herved menes, at Jeudan ikke støtter eller medvirker til aktiviteter eller dispositioner, der, efter Jeudans kendskab, objektivt indebærer skatteunddragelse eller forsøg herpå. Jeudan ønsker – i videst mulig udstrækning – at medvirke aktivt til at forebygge og modvirke skatteunddragelse.

Jeudan tager endvidere afstand fra enhver form for aggressiv skatteplanlægning.

Jeudan betragter aggressiv skatteplanlægning som en strategi til at udnytte formaliteter og ”huller” i skattelovgivningen alene med det formål at reducere skatteforpligtelser uden om eller i strid med lovgivers intentioner.

Jeudan støtter således ikke eller medvirker til aktiviteter eller dispositioner, der kan betragtes som aggressiv skatteplanlægning.

Jeudans skattepolitik
Jeudan tilrettelægger skattebetalingerne, således at regler, praksis og den forventede hensigt med lovgivningen efterleves inden for alle gældende skatte- og afgiftsområder.

Herved tilrettelægger Jeudan ligeledes sin skattepolitik, således at Jeudan – i overensstemmelse med lovgivers intention – undgår dobbeltbeskatning og sikrer fair konkurrence.

Denne balanceafvejning skal medvirke til at sikre, at Jeudan betragtes som en ansvarlig betaler af skatter og afgifter uden at Jeudans konkurrenceevne forringes.

Samarbejde med andre parter
Samarbejdet med Jeudans leverandører bygger på gensidig tillid, herunder at disse overholder gældende skattelovgivning. Bliver Jeudan bekendt med, at vores medkontrahenter ikke overholder gældende skattelovgivning og skønnes det at have karakter af at være en bevidst handling, hvor der ikke er tale om ubetydelige forhold, vil Jeudan – hvis kontraktmæssig muligt - afbryde samarbejdet.

Jeudan har endvidere en klar forventning om, at Jeudans leverandører, underentreprenører og andre medkontrahenter ikke foretager skatteplanlægning i strid med Jeudans egen skattepolitik. Bliver Jeudan bekendt med, at vores medkontrahenters dispositioner ikke er i overensstemmelse med Jeudans egen skattepolitik – f.eks. ved aggressiv skatteplanlægning – vil Jeudan, hvor der ikke er tale om et ubetydeligt forhold - og hvis kontraktmæssigt muligt - afbryde samarbejdet. 

Lovregler og standarder
Jeudan tilstræber at overholde de til enhver tid gældende nationale og internationale regler på området inden for skatter og afgifter.

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Politik for samfundsansvar

Politik for samfundsansvar

Klima-, energi- og miljøpolitik

Klima-, energi- og miljøpolitik

De fire løfter

De fire løfter
arrow-downcheckmarkclose-mobilclosefilterlistlookformapminusparking-jeudanparkingparkinghouse-jeudanparkinghouseplussearch